zdjęcie główne

KONKURS

Wygraj 2 000 zł na wyjazd z Wakacje.pl

Weź udział w konkursie Kabaret TV i wygraj 2 000 zł na weekendowy wyjazd od Wakacje.pl Oglądaj Mistrzów Kabaretu w Kabaret TV i wygraj weekendowy wyjazd!

Weź udział w konkursie organizowanym przez Kabaret TV i wygraj jeden z 6 voucherów od wakacje.pl o wartości 2 000 zł.

zdjęcie w artykule

Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe:

"Oglądaj Mistrzów Kabaretu na Kabaret TV codziennie od 18 do 20 i zacytuj jaki fragment kabaretu pasuje do Twojego życia. Podaj dzień i godzinę emisji odcinka"

Zgłoszenia w formie pisemnej należy nadsyłać na adres konkursowy: kabarettv@wp.pl Termin zbierania zgłoszeń do 27.06.2024

zdjęcie w artykule

REGULAMIN KONKURSU

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1       Organizatorem Konkursu jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 5272645593 (dalej "Organizator").

1.2       Konkurs organizowany jest pod nazwą "Konkurs Kabaret TV" i zwany jest dalej "Konkursem".

1.3       Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.05.2024 o godzinie 00:00 a kończy się dnia 27.06.2024 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu"), przy czym Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 27.06.2024 godz. 23:59

1.4       Konkurs organizowany jest w serwisie internetowym kabarettv.pl pod adresem internetowym kabarettv.pl zwanym dalej "Stroną Konkursową".

1.5       Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

2.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1       Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej "Uczestnikiem", może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1           jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2           wykona zadanie konkursowe ("Zadanie Konkursowe");

2.1.3           prześle zadanie konkursowe o którym mowa w ust. 3.1. niniejszego regulaminu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej;

2.1.4           nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

2.1.5           zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      ZASADY KONKURSU

3.1       Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: "Oglądaj Mistrzów Kabaretu na Kabaret TV codziennie od 18 do 20 i zacytuj jaki fragment kabaretu pasuje do Twojego życia. Podaj dzień i godzinę emisji odcinka"

Odpowiedź należy wysłać na adres konkursowy: kabarettv@wp.pl, pracę konkursową ze zgłoszeniem w formie pisemnej.

3.2       Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego wskazanego w pkt 3.1 powyżej na adres mailowy: kabarettv@wp.pl.

3.3 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.

3.4 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w

niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z  udziału

w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.

3.5   Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.6   Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.

4.      PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)  

4.1       Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Zgłoszenie w Konkursie będzie zawierać wizerunki osób trzecich, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż dysponuje zgodą tych osób na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w Zgłoszeniu Konkursowym na zasadach określonych w niniejszym pkt 4.

4.2       Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia (w tym zgody dot. wizerunku) jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3       Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.

4.4       Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

4.5       Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.6       Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik (w tym Laureat) Zgłoszenia Konkursowego wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie lub rozpowszechnianie Zgłoszenia Konkursowego oraz imienia Uczestnika/Laureata Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora w okresie trwania Konkursu i po jego zakończeniu. W szczególności Organizator może na zasadach nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych opublikować Zgłoszenia Konkursowe (jako całość lub poszczególne fragmenty/słowa) oraz dane Uczestników/Laureatów Zgłoszeń Konkursowych w artykule podsumowującym konkurs, na stronie [naturalnie.wp.pl], jak również na banerach reklamowych (lub z wykorzystaniem innych form marketingowych na powierzchniach/w kanałach dystrybucji treści Organizatora, w tym w ramach podsumowań Konkursu, porównań, kompilacji), w tym w celach autopromocyjnych, z prawem przeniesienia nabytych zgód i zezwoleń.

5.      ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1       Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2       W Konkursie zostanie wyłonionych 6 Laureatów (zostanie nagrodzonych sześć Zgłoszeń Konkursowych). Wyboru zwycięskich Zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa złożona z 3 osób powołanych przez Organizatora.

5.3       Dokonując wyboru komisja konkursowa będzie oceniała oryginalność i  kreatywność nadesłanego zgłoszenia

5.4       Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu a także wszelkich postępowań reklamacyjnych oraz wymagany do przedawnienia wynikającego z właściwych przepisów dotyczących postępowań cywilnych, administracyjnych, podatkowych karnoskarbowych od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.

5.5       Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

5.5.1           Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.5.2           Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.5.3           Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

5.5.4           Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu,

5.5.5           Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

6.1               Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma nagrodę w postaci Vouchera o wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) do wykorzystania na stronie Wakacje.pl. Vouchery turystyczne marki Wakacje.pl:

- obowiązują na dowolną ofertę z portfolio Wakacje.pl: wypoczynek w kraju, wycieczki zagraniczne, noclegi w kraju i na świecie, ubezpieczenie turystyczne, parking przy lotnisku - beneficjent sam decyduje o formie podróży, kierunku, terminie, składzie osobowym rezerwacji czy standardzie

- są wystawiane na okaziciela (nie są bonami imiennymi)

- bony można wykorzystać wyłącznie przy zakupie wycieczki w centrali Wakacje.pl (www, e-mail, telefon) do 31.05.2025

- w każdej chwili osoba posiadająca bon może sprawdzić jego saldo po zalogowaniu w panelu Klienta na naszej stronie internetowej

- bony można wykorzystywać częściowo. Jeżeli wycieczka będzie droższa, można dokonać dopłaty dowolną metodą.

- regulamin dotyczący bonów: https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html

6.2               Aby zrealizować bon można skorzystać z jednego z poniższych sposobów płatności:

- wybór płatności bonem i uzupełnienie jego danych w procesie płatności online

- link do płatności otrzymany od doradcy

- płatność bonem online za pośrednictwem Panelu Klienta

- przesłanie zdjęcia lub skanu bonu z jego widocznym numerem na adres klient@wakacje.pl wraz z numerem zamówienia (najlepiej podanym w temacie e-maila), do którego bon ma zostać dodany.

6.3       - w przypadku rezerwacji w salonie należy przekazać bon doradcy.

6.4       Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.5       Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.6       Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej ("Ogłoszenie o wynikach Konkursu") oraz przesłana do zwycięzców drogą mailową.

6.7       Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o wygranej drogą mailową, na podany adres konkursowy (kabarettv@wp.pl), pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

6.8       Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody. Nagrody do momentu wydania pozostają własnością Organizatora.

6.9       Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.10    Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.

6.11    Imię i nazwisko Zwycięzcy, który otrzymał Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.12    Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.12.1       nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.12.2       przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

6.12.3       nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.12.4       naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;

6.12.5       w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.13    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.

7.      OBOWIĄZEK PODATKOWY

7.1   W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Laureat Zgłoszenia Konkursowego będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Laureatowi Zgłoszenia Konkursowego po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w szczególności w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2000,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się z elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w Konkursie Nagród.

8.     DANE OSOBOWE  

8.1. Organizator jest Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji celów:

8.1.1. przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.

8.1.2. rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

8.1.3. w przypadku zwycięzcy - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

8.1.4. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@grupawp.pl lub listownie na adres Wirtualna Polska Media S.A., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.

8.1.5. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody.

8.1.6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie poleceń Organizatora.

8.1.7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w związku z wysyłką Nagrody.

8.1.8. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

8.1.9. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

8.2. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, Uczestnik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.3. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

8.4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.5 W przypadku, gdy Zgłoszenie w Konkursie będzie zawierać wizerunki osób trzecich, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przekazania tym osobom informacji o przetwarzaniu danych osobnych w związku z przetwarzaniem ich wizerunku utrwalonego w Zgłoszeniu Konkursowym określonych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu.

9.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1       Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres kabarettv@wp.pl Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

9.2       Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

9.3       O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

9.4       Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

10.2    Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

10.3    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

10.4    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

10.5    Administrator portalu serwisu internetowego [naturalnie.wp.pl] nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

10.6    Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.

10.7    Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: kabarettv@wp.pl

zdjęcie w artykule